Program bonusowy

Regulamin

Regulamin Programu Bonusowego: Polecaj usługi stronakultury.pl!


§1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem programu bonusowego o nazwie: Polecaj usługi stronakultury.pl! (zwanego dalej: akcją, programem) jest IDcom Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Winna 12/2, właściciel marki stronakultury.pl.

2. Zasady programu określone zostały wyłącznie w niniejszym Regulaminie, który stanowi jedyną podstawę prowadzenia akcji.

3. Regulamin programu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora akcji oraz na stronie internetowej superszkolna.pl.

4. Skorzystanie z programu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Zasady programu mogą ulec zmianie w czasie jego trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

6. Organizator poinformuje o zakresie zmiany programu na stronach internetowych, na których umieszcza informację o akcji.

7. Program wiąże Uczestników, którzy w okresie jego obowiązywania dokonają czynności wskazanych w niniejszym Regulaminie.


§2 Słownik użytych pojęć

 

1. Punkty bonusowe – to punkty przyznane przez Organizatora Klientowi polecającemu. Wartość jednego punktu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) netto.

2. Klient polecony – to nowy klient, któremu przysługuje prawo do 10% rabatu na zakup usług Organizatora w pierwszym okresie rozliczeniowym. Status klienta poleconego można uzyskać tylko przez podanie indywidualnego numeru klienta (ID) polecającego.

3. Klient polecający – to obecny klient, który poleca usługi Organizatora i otrzymuje w zamian punkty bonusowe.

 

§3 Zasady przyznawania punktów bonusowych.

 

1. Promocyjne punkty bonusowe w ramach programu „Polecaj usługi SUPERSZKOLNA.PL" przyznawane są po podpisaniu umowy i dokonaniu płatności przez klienta poleconego.

2. Warunkiem przyznania punktów jest:

  • Polecenie przez Klienta polecającego
  • Podanie przez Klienta poleconego numeru ID klienta polecajacego

3. Punkty zostaną przyznane i doliczone na koncie polecającego, po dokonaniu i zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty przez Klienta poleconego.

4. Usługi objęte promocją oraz ilość przyznawanych punktów promocyjnych za polecenie wskazane są na stronie .http://stronakultury.pl/Program_Bonusowy

5. Punkty przyznawane są na poczet aktualnego i przyszłych okresów abonamentowych.

 

§3 Czas trwania programu

 

1. Program trwa od dnia 1 czerwca 2013 roku do odwołania.

2. Organizator może zakończyć akcję (wycofać program) bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

3. W przypadku wprowadzenia nowego programu w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowy program przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

4. Za decydujące o udziale w programie przyjmuje się dopełnienie poniższych czynności:

  • Zgromadzenie jednego punktu bonusowego upoważniających do skorzystania z zalet programu.
  • Odesłanie podpisanego egzemplarza umowy i uiszczenie opłaty za usługę w terminie wskazanym na fakturze przez Klienta poleconego.

 

§4 Uczestnicy

 

1. Oferta programu skierowana jest do ośrodków kultury i bibliotek.

2. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest prawny reprezentant danej placówki.

3. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

 

§5 Odpowiedzialność

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

 


Dlaczego warto wybrać
stronakultury.pl?

Innowacyjne rozwiązania

Otrzymujesz usługi, których potrzebujesz i oczekujesz. Nasza oferta jest połączeniem atrakcyjnej grafiki i nowoczesnego oprogramowania.

Gwarantowane bezpieczeństwo

Gwarantujemy wysoki poziom stosowanych zabezpieczeń. Usługi chronione są przed atakami wirusów i przed spamem. Usługi świadczone są w jednej z najlepszych serwerowni w Europie. Wykonywana jest codzienna zapasowa kopia danych.

Rozsądne ceny

Brak ukrytych kosztów i jasne zasady współpracy stawiamy na pierwszym planie. Zamawiając usługi w stronakultury.pl wiesz za co płacisz!

Pewne wsparcie

Zapewniamy wsparcie techniczne i merytoryczne świadczone przez Biuro Obsługi Klienta czynne Pn. - Pt. 8.00 - 16.00.